Contents of Issue 62(2017)-4A


List of papers


Yaodan Chi, Tianhao Wang, Bin Li, Xiaotian Yang, An Zhanyang, Yinhan Gao: Fast prediction of automotive wiring-harness crosstalk based on GA-BP neural network model
Yong Ye: The decision model and supply chain coordination for promotional products based on quantity discount strategies
Jie Liu, Jianqing Jia, Xian Zhang: Study on the fire spread and evacuation of subway tunnel
Fengsui Wang, Jinjin Li, Haiying Cheng, Shuming Zhu: Adaptive reference frame based fast mode decision for multi-view video coding
Zhang Na: Wireless sensor network data compression method based on genetic compressed sensing algorithm
Zhang Wentao, Qu Mingfei, Lang Ying, Du Xinhui: Simulation study on maximum power tracking technology of photovoltaic power generation system in three-dimensional coordinates
Jiang Haibo, Hou Xiongbin, Mo Zuguo, Jin jin: Coupled temperature-hydrologic-mechanical (THM) model of rock mass subject to low-temperature freeze-thaw cycles and its application to underground caverns in cold regions
Zhong Yin Zhang, Jian Qiu Tu, Cheng Xing Cui, Meng Yang, Ying Li, Yu Ping Zhang: Field-amplified sample injection brings surprise: An efficient method to determine the content of organic acids in Chinese honey using high-performance capillary electrophoresis
Shen Jianfei, Hu Yun, Wu Jiechen, Shi Di: The two-stage optimal model for electric vehicles in an intelligent community
Zhang Guiju, Xiao Caiyuan: Influence of filter structural parameters on pressure drop characteristics in NO2 assisted regeneration process
Yiming Tian, Wei Chen, Lifeng Li, Lei Chen: Gait recognition via multi-source information and D-S evidence theory
Jianming Jiang, Yinghong Wang, Lianbiao Cui, Zhenlin Fan: Simulating the impacts of imposing royalty on China’s iron ore mineral resources based on a dynamic computational general equilibrium model
Yiqin Zou, Li Quan: Study on resource encapsulation and information integration in service-oriented grid for aiot
Lijia Song, Liyang Song, Jiwei Wang: Research on drilling fluid leakage model
Shaohui Zou, Ding Zhili, Jinsuo Zhang: Case-based reasoning evaluation model of coal resource mining rights
Ma Chenglin, Li Yang, Wang Lihai, Ma Chao, An Lihua, Wang Yati, Liang Xiaolu: Research on monoline channel and sibling terminal layout method of urban underground logistics
Xuan Zhao, Yan Wu, Man Yu, Cilei Yan: Construction method of electric vehicle urban driving cycle
Lina Wang, Xinran Li, Yanan Zang, Yi Chu: Distributed LT codes for Mars exploration
Enliang Wang, Fengbo Liu, Bo Wang, Hao Wang, Xu Tang: Study of water migration and frost heave of an articulated concrete slope under freezing and thawing
Xiongbin Wu, Hongzhi Guan, Yan Han, Lei Zhao: Tour route planning problem with consideration of the attraction congestion
Jin Pang, Di Luo, Shang Li, Hong Liu, Jie Liang, Dongmei Jiang: Well test mathematical model of multi-stage fracturing horizontal well for deep layer shale gas
H.R. Wang, Y.H. Lin, Y.Y. Liao, L.X. Fu, Y. Li: Rolling bearing fault diagnosis method based on rvm optimized with quantum behaved particle swarm optimization
Qing Yong Zhang, Chang Lun Wu, Jian Huang: Optimization analysis of a double-steady-state clutch for hybrid electric vehicles
Feng Huang, Huiming Deng: A new image encryption approach based on three-dimensional chaotic maps
Xu Jingxia, Wang Susheng, Peng Ke, Xie Binglei, Xiong Yun: A model for probability of informed trading under short-sell constraints: study in China's stock market
Yang Baohai, Liang Ningli, Chen Yanfang, Luo Jing, Guo Shuchao: Research and implementation of Gauss noise digital FM algorithm based on FPGA
Yang Lei, Xu Zhen, Chen Hui: Effect of Earth's rotation on space based radar clutter
Jiang Zhiguang, Liu Liqian: Application of ZigBee technology in intelligent building information system
Yi Kun Zhang, Zhong An Jiang, Ju Shi Chen: Comprehensive dust removal technology by ventilation based on the mechanism of cyclone and air splitting in fully mechanized working face
Zeng Jun: Research on the present situation and development of web data mining
Shasha Wei, Zheqiao, Hexi Lin, Rongchuan Lin: Research on the bending formation technology of 6065 aluminum alloy tube
Yuqi Nwang: Robot path planning based on particle swarm algorithm with forgetting factor and immune operator
Jianhua Ren, Xinyi Liu, Satish Kumar: Design and analysis of a new type of twin screw extruder
Gao Qiang, Yu Zaiming, Li Xiaoming, Liu Qi, Yuan Fang, Han Yue, Shi Lin, Shen Jixian, Liang Zhaohui: Research on the application of multi band filtering technology in PD detection
Qian Jiang, Guang Song Dai, Yu Yan Tian: Network capability and radical innovation of SMEs: Mediating function of knowledge field activity and moderating function of effectiveness of innovation strategy
Qi Feng, Yannan Li, Chengwen Jiao, Shisheng Li: Algorithms for two-agent scheduling with earliness cost
Wang Yongzhi, Wang Wei, Bei Shaoyi: Method of determining weights of subjective evaluation indexes for vehicle handling stability based on fuzzy consistent matrix
Weijun Lei: Strategy theory methods for resource distribution optimizing in Internet of things
Jiang Bin, Zuo Linhan, Wang Yongzhong: Evaluation method for cutting energy efficiency of high-speed milling cutter
Liguo Huang, Xinsheng Xu: Coping with the backorder in the loss-averse newsvendor model
Xu Liyou, Zhang Yihao, Shi Jinzhong, Yan Xianghai: Optimization of power shift tractor clutch based on AHP and improved genetic algorithm
Xu Xuefeng, Hu Jianxin, Zhang Feng, Yang Wankang, Zheng Zhijia, Yang Tianzhu, Wang Chuankun, Shi Weiyong: Theoretical calculation on trappable tidal current energy in tidal channel
Zhaoyun Wu, Yulan Zhang, Li Li: Optimization algorithm for rectangular packing based on least wasted area
Yan Liu, Zhi Ming Liu, Yan Wang, Ye Sun: The study of a new rare earth compound vermicular agent for producing the vermicular cast iron
Xiaohui Wang: Entropy-based improved fuzzy clustering algorithm for credit rating of banks
Yun Ninghan, Zhang Zhongxue, Zheng Ennan, Wang Changming, Li Tienan, Li Meijuan: Comprehensive evaluation based on improved topsis model of fluorescence parameters of direct-seeding rice at heading and flowering stage in cold and black soil region
Shiliang Zhang, Ting Cheng Chang: The improvement and application of forecasting method in GM(1,1) model
Jingjing Liang, Pianpian Ma, Jinjiang Liu, Yan Tian, Xingang Zhang: A Petri net-based modeling method for complex systems
Ruyi Gou, Xiaodong Zhang, Wenwu Yang: Drilling fluid solid particle distribution rule analysis in turbodrill thrust ball bearing
Li Ming, Bao Shuochao, Li Shiyu, Zhang Huanbo: Statistical homogeneity zone dividing fractured rock mass in Longmen peak, Changbai mountain, China
Junjian Xiao, Yuliang Zhang, Yanjuan Zhao: Numerical calculation of particle diameter effect inside a two phases flow sewage pump
Yu Yang, Tingjie Lv, Xia Chen: Analysis on the key factors of the network separation in china in the era of telecommunications 4.0
Yili Duo, Yujun Xie, Jianhong Li, Jun Hai: Cracking analysis on I-II mixed mode crack
Duo Yili, Xie Yujun, Hai Jun, Cai Yongmei: Method for calculating the stress intensity factor for mode-I indentation with eccentric loads
Yong Qi Gong, Jian Deng, Shen Yang Liu, Zhong Hua Cheng, Quan Yue Ma: Research on condensation prevention of hydropower plant based on temperature and humidity independent control system
Jingxi Zhang: A new way to optimize LDPC code in Gaussian multiple access channel
Tang Dewen, Peng Cong, Zhao Ruilan, Zhang Jiayu: Influence of cutting parameters on residual stress during hard dry cutting
Yihua Lan, Nan Xu, Zijv Peng, Dongbing Zhang: Quantitative grading diagnosis system of fatty liver for B-ultrasonic image
Chunxia Wang: Application of improved time series apriori algorithm in data mining of association rules based on temporal constraint
Lin Deshu, Cheng Caifeng: The application of radio frequency identification technology in drilling communication
Changbao Chu, Xingjian Jia, Yue Xiao, Yuping Zeng: Fuzzy pid controller design and simulation of brake by wire system based on giant magnetostrictive material
Xuewen Liu,Shengwei Zhang, Hao Chen, Yali Yang, Kun Gao, Yipeng Wang, Wen Qi: Fatigue life analysis of automotive stabilizer bar based on FEA
Wenping Xiao, Yunlin Sun, Lirong Zhang, Shouqiang Qiu: Optimization design and experiment for PV/T system based on the convection thermal transfer theory
Qiang Meng, Jianfeng Wan: Identity recognition of complex entity across heterogeneous sources
Lihua Cai, Huaimin Lu, Haifeng Fang, Jihua Fan, Qunbiao Wu: Overpressure modification analysis of coal mine blast wave on emergency facilities
Yinghui Liu , Xiaodan Zhang, Yuxiang Hao, Ilkyoo Lee: QTP-based enterprise application software automation test method
Bo Liu, Liguang Li, Piqiang Tan, Rui Jia, Qing Liu, Hodson Richard: The study of wireless charging model of magnetic coupling resonant electric vehicle
Shiyu Zhang, Dan Luo, Weinstein Ben: Distributed MOLAP technology of big data analysis
Wu Fei, Luo Fuchai, Su Jiangwen, Wang Qiuling, Lin Wei: Application and implementation of SVM algorithm in network traffic identification
Rong Xia, Jiang Guanxing: Research and application of key technologies of information processing based on Artificial Intelligence
Tianguo Tang: Research on collaborative filtering algorithm based on nonnegative matrix decomposition model
Limeng Liu: Model research on route optimization of fourth party logistics based on uncertainty theory and genetic algorithm
Liang Zhu: Research on outlier intrusion detection technology based on data mining
Xiaojun Liu, Huan Yang: Evolution analysis of Shantytowns reconstruction policy
Wu Shunyu, Xu Gang: Identification of vital nodes for the complex network containing various nodes
Shaobo Kang, Hexin Wu, Jing Zhao: Temperature field simulation and optimization of multifunctional distribution box
Jun Cheng, Tianyin Liu, Chuiwei Lu: Real-time timestamp removal system for surveillance video
Zhang Guoqing, Shi Mengyu: Motion characteristics accuracy judgment based on behavioral visual analysis
Liu Xiaojun, Xu Jiazhuo: Housing consumption and empirical research of newly employed graduate-based on the investigation in Xi’an city
Xuan Qi: The application of interactive media in the three dimensional animation teaching
Lihua Gao: Experimental study on the effect of chemical additives on mechanical properties of foamed concrete
Xiangqin Li, Chuanjun Luo: Research on relational database fusion method for data mining
Baihua Luo: Research on the evolution of movement difficulty of competitive aerobics based on digital image processing
Jinhuan Wang, Yan Li, Yulei Huang, Qing Lin: Financial time series prediction research based on data mining
Kai Liu, Cheng Hong, Chun Zhang, Ming-ming Jia, Xiaolong Li, Cao Luo, Xiaomei Xu: A novel mass-spring model with triangle meshes for modeling membranes
Li Chunru: Emergency supplies demand forecasting for large scale natural disasters
J.Z. Li, H. Hu, M. Zhang, Z.H. Jiao, Z.Q. Zhang, A.Y. Yuan: Study on working face layout in underlying coal seam in mining close distance coal seams
Hongxin Ma, Hui Qi, Xiaoqiang Di, Jinqing Li, Fengrong Zhang: An improved strategy of map cache prefetching
Hu Weixuan: An empirical study of the effect of China’s direct investment in ASEAN on bilateral intra industry trade
Fenghua Huang, Ying Yu: Buildings extraction from high resolution remote sensing images based on superpixels graphcut
Hui Jiang: Design of anti-counterfeiting authentication solution based on near field communication technology
Wang Xiaohui, Zhu Yongli, Guo Fengjuan, Wang Yan: Fault diagnosis of shunt capacitors based on decision tree
Xinwen Wang, Li Guo: Problems and solutions in measuring local resistance coefficient
Li Zhihui, Zhu Yuhua, Zhen Tong: The application of improved cascade EM algorithm to multi-user detection for CDMA system
Lixin Wei, Qimeng Lei, Yu Zhang, Ye Zhang, Xiaoming Fu: Research on heat transfer characteristics of hot oil pipeline during the shutdown and restarting process
Cheng Yan, Qin Yongyuan, Mei Chunbo: Improved SINS anti-disturbance coarse alignment algorithm
Hanqing Sun, Cheng Chen, Xiaohui Zhang: Design of PGA fully differential operational amplifier in CMOS image sensor
Ting Cheng Chang, Shiliang Zhang: Combination of pareto PSO algorithm with GIS for urban water resources optimization
Song Pan: Resonant drive of a linear motor based on piezoelectric actuator
Ruifu Yuan, Zhiqiang Hou: Acoustic emission characteristics and mechanical responses of rock specimens during direct tensile test
Yifei Yan, Bing Shao, Shengli Song, Jianjun Wang, Xiangzhen Yan: Material selection research into casings in natural gas wells in a high-corrosion environment
Zhang Weixi, Wang Yunqi, Li Xiaoqin, Hasan Alkas, Hu Yuying: The study of force assessment on science and technology innovation driving new type urbanization based on SD model